Behandelovereenkomst

In het kader van transparantie in de zorg en het steeds mondiger worden van de cliënt wil de overheid graag dat voor iedereen duidelijk is waar men mee bezig is. Daarom wordt er voor aanvang van de behandeling deze behandelovereenkomst met je afgesloten. Hierin staan alle rechten en plichten van beide partijen netjes op een rij. Zo weet je wat je van je behandelaar mag verwachten en waar je zelf aan moet voldoen. Het maakt ook duidelijk wat je rechten zijn.

De behandelovereenkomst brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden (zie tevens de algemene voorwaarden).
Door het ondertekenen van deze behandelovereenkomst verklaar je kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden.


Belangrijk: Zonder ondertekende behandelovereenkomst kan POGZ  je niet van dienst zijn.

Hieronder kun je de inhoud van de behandelovereenkomst lezen.

De Orthomoleculair Therapeut( verder te noemen behandelaar), is gehouden te handelen conform de juiste passende regelgeving van MBOG – KAB.

 • De cliënt verplicht zich middels een intake- / anamneseformulier relevante informatie aan de behandelaars te verstrekken.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) telefonisch, via whatsapp of e-mail,  af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
 • De behandelaar zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens.
 • Bij visitatie van de praktijk wordt de behandelprocedure weliswaar gecontroleerd, het dossier wordt echter geanonimiseerd.
 • De behandelaar mag zonder toestemming van cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De behandelaar verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen.
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut, diëtist of arts, indien zijn behandeling niet is geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de cliënt tegen het advies van de behandelaar in de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de behandelaar een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de behandelaar in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De behandelaar kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten per direct beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt door contante betaling of bankovermaking. Eventuele onderzoeken en supplementen dienen vooraf te worden betaald middels een overschrijving, consulten dienen contant te worden afgerekend.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de betreffende behandelaar. Zie ook “Praktijk informatie POGZ” op deze website.
 • Uiteraard maken cliënt en behandelaar aanvullende afspraken over de inhoud en duur van de behandeling: waar, wat, hoe, wanneer, wie, waarmee e.d.

Bewaartermijn

De wettelijke bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 39e levensjaar behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als POGZ een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die POGZ, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

POGZ doet haar best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat POGZ:

 • zorgvuldig omgaat met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

POGZ heeft als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Alle behandelaars van POGZ  hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat POGZ een factuur kan opstellen.
 • Voor overig gebruik wordt eerst toestemming gevraagd.

Je hebt het recht op inzage van de bewaarde medische en persoonsgegevens.

Je hebt het recht op rectificatie van je gegevens.

Je hebt het recht om al je gegevens te laten wissen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • klantnummer en/of je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling.

Akkoordverklaring

Door deze behandelovereenkomst te ondertekenen, verklaar je deze behandelovereenkomst te hebben gelezen en ga je akkoord met deze behandelovereenkomst. Indien je bij POGZ een behandeling start de getekende behandelovereenkomst meenemen naar het eerste consult of samen met het ingevulde anamneseformulier mailen naar info@pogz.nl.