Disclaimer

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld als algemene informatie. De informatie kan niet beschouwd worden als algemeen (medisch) advies en is slechts ter informatie. Op grond van de informatie op deze website kunnen geen handelingen verricht worden zonder voorafgaand deskundig advies.

POGZ heeft de informatie op de website zelf samengesteld naar beste eer en geweten. POGZ garandeert niet de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en accepteert geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen etc.) is dan ook onder voorbehoud. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment worden gewijzigd.
De geboden informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als een vervanging van deskundig medisch advies. Wanneer zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik wordt gemaakt gebeurt dit voor eigen rekening en risico. De op deze website beschikbare informatie is dus zuiver bedoeld als (achtergrond)informatie.
Op deze website kan worden verwezen naar derden. Links van derden op onze website worden niet continu gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. POGZ aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de bedoelde websites.
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.