Privacyverklaring

1.     Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Deze privacy verklaring is bedoeld om jou te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

2.     Jouw persoonsgegevens en jouw privacy bij POGZ.

Waarom verwerkt POGZ persoonsgegevens?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat POGZ een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Verder zijn persoonsgegevens noodzakelijk om jou medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na jouw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wat zijn de plichten van de praktijk?

POGZ is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk.

Welke gegevens worden van jou verzamelend?

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Mailadres
 • Medische gegevens
 • Huisarts

Daarnaast maken wij een zorgnota aan waarop ook persoonsgegevens staan. Deze nota ontvang je van ons. Op deze zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar

 • Je naam. adres en woonplaats
 • Je klantnummer en/of je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld 24000 Orthomoleculair consult.

3.     Voor welke doel worden jouw gegevens verzameld?

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld, namelijk voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen POGZ hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

4.     Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Voor kinderen geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf het 18de levensjaar.

5.     Hoe beveiligt POGZ persoonsgegevens?

De praktijk heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens worden niet ongevraagd gedeeld. De praktijk neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internet verbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

Wat zijn jouw rechten en hoe kun je deze uitoefenen? Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Een afschrift kan gebruikt worden voor het overdragen van jouw gegevens naar een andere praktijk.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit per telefoon of mail of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan POGZ. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Je vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBOG) beschouwt de cliënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de client niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of indien er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. De beslissing ligt bij de zorgverlener.

Je kunt het dossier persoonlijk ophalen, of door een gemachtigde op laten halen waarbij je tekent voor ontvangst. Uitvoering van je rechten is kosteloos, tenzij jouw verzoek ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.

6.     Worden gegevens aan derden verstrekt en zo ja waarom?

De medewerkers van POGZ hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de arts).

7.     Uitwisseling gegevens

POGZ wisselt nadat je hiervoor gericht schriftelijk toestemming hebt gegeven, medicatiegegevens uit met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de arts aan jou heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie dan rekening mee houden.

8.     Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe (tand)arts of therapeut voor integrale geneeskunde kiest, kun je vragen om jouw dossier aan jou ter beschikking te stellen.

9.     Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over met wie POGZ gegevens deelt of de omgang met jouw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met jou in gesprek. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.  Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in contact met POGZ via het internet

Gegevens in het contactformulier

Op de website van de POGZ worden persoonlijke gegevens verzameld in het contactformulier. De gevraagde gegevens zijn ten behoeve van registratie, beoordeling aanvraag en het inplannen van een afspraak.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien wij geen relatie aangaan, worden de gegevens van het contactformulier na twee jaar verwijderd. Je kunt ook zelf per e-mail aangeven dat je wilt dat de gegevens direct verwijderd worden. Indien jij cliënt wordt bij POGZ dan geldt de privacy informatie die hierboven staat.

Adviezen van POGZ via e-mail

Na een consult kan het zijn dat, na jouw verzoek en uitdrukkelijke instemming, jij een email ontvangt met (orthomoleculaire) adviezen. Deze mail wordt via een normale internet verbinding en via een gebruikelijk mailprogramma verzonden. In deze mail staan geen andere persoonsgegevens dan jouw naam en e-mailadres. Door jouw instemming ga je akkoord met deze wijze van verzending.

Het gebruik van cookies door POGZ

De praktijk gebruikt alleen functionele en analytische cookies van derden (geen tracking cookies) die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer tablet of smartphone. Daarmee kunnen we zien welke pagina’s onze bezoekers interessant vinden. De cookies die wij gebruiken zijn afkomstig van Google Analytics en worden via aparte software (plugin) gekoppeld aan onze website.

Je kunt je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van je harde schijf worden verwijderd. Dit kun je doen via de instellingen van je browser. Door gebruik te maken van onze site, ga je akkoord met ons gebruik van deze cookies.

Gebruik van Google Analytics door de POGZ

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om de site te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de site (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de site gebruikt, rapporten over de site-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot site-activiteit en internet gebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de instellingen aan te passen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de site kunt benutten. Door gebruik te maken van deze site geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe beveiligt POGZ persoonsgegevens?

De praktijk heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens worden niet ongevraagd gedeeld. De praktijk neemt passende en redelijkerwijs te vereisen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Denk daarbij aan wachtwoorden op apparaten en bestanden, beveiligde internetverbindingen, beveiliging van apparaten en ruimten en redelijke zorgvuldigheid van handelen.

11.     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Clienten hebben te allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens die online verzameld zijn, en kan ze (laten) verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Indien jij hiervoor een verzoek hebt, stuur dan een mail aan de praktijk met daarin de toelichting.

12.     Klacht

Bij een eventuele klacht omtrent het gebruik van, of inzage in of correctie van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij POGZ. Mocht dit niet tot de gewenste afwikkeling leiden, dan heb jij het recht een klacht in de dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.